Vilkår for abonnementsaftale og kundekonto

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Skalbjerg Boldklub er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Skalbjerg Boldklub må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Skalbjerg Boldklub er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Skalbjerg Boldklub eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Skalbjerg Boldklub ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.

For at kunden kan tilvælge tillægsydelser, skal kundens konto ved Skalbjerg Boldklub have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.

Kunden indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra Skalbjerg Boldklub trækker købssummen for kundens valgte tillægsydelser.

På hjemmesiden kan kunden tilmelde sig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra kundens betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. Ved tilmelding til automatisk indsættelse af beløb, godkender kunden, at Skalbjerg Boldklub er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på kr. 50, som dækker Skalbjerg Boldklubs omkostninger ved transaktionen.

For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Skalbjerg Boldklub har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Skalbjerg Boldklub indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.skalbjerg-bk.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Skalbjerg Boldklub, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Skalbjerg Boldklub som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Skalbjerg Boldklub gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Skalbjerg Boldklub fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
Skalbjerg Boldklub - Skolevej 4 - Skalbjerg - 5492 Vissenbjerg
CVR-nr: 30412990 - Tlf.: +45 29451444 - E-mail: info@skalbjerg-bk.dk

INDLEDNING
Disse vilkår finder anvendelse for Kundens brug af kontobetaling ordningen, og skal accepteres forud for udstedelse og anvendelse af brugernavn og adgangskode til kontobetaling.
Kontobetaling ordningen udstedes af Skalbjerg Boldklub og kan anvendes til køb af aktiviteter, som udbydes af Skalbjerg Boldklub, når disse aktiviteter er oplyst at være underlagt kontobetaling ordningen.
Kontobetaling er en tillægsydelse til foreningssystemet Conventus, som Skalbjerg Boldklub benytter. Disse vilkår er dermed et tillæg til de vilkår Kunden har accepteret for brug af Conventus.

ANVENDELSE AF KONTOBETALING
Kontobetaling kan anvendes som betalingsmiddel for deltagelse i Skalbjerg Boldklubs aktiviteter underlagt kontobetaling ordningen, og som Kunden vælger at tilmelde sig, eksempelvis fitness, cykling eller andet, som foreningen udbyder af aktiviteter.
Førend tilmelding til en aktivitet kan ske, skal Kunden indsætte et beløb på sin medlemskonto. Beløb indsættes via de accepterede betalingsmidler under login medlemsfunktionerne på www.skalbjerg-bk.dk.
Tilmelding til aktiviteter sker herefter enten via foreningens hjemmeside www.skalbjerg-bk.dk eller via de terminaler, der er opstillet i foreningens lokaler. Tilmelding sker via indtast af medlemsnummer eller brugernavn og den personlige adgangskode, der udstedes i forbindelse med oprettelse af medlemskontoen/kontobetaling, samt valg af den ønskede aktivitet og tidspunkt.
Ved tilmelding til en aktivitet, trækker Skalbjerg Boldklub købesummen herfor i det indestående beløb på medlemskontoen. Der kan kun ske tilmelding, hvis den indestående saldo på medlemskontoen overstiger købsprisen for den pågældende aktivitet.

TILMELDING TIL AUTOMATISK INDBETALING PÅ MEDLEMSKONTO
Under login medlemsfunktionerne på www.skalbjerg-bk.dk kan Kunden tilmelde sig ”Automatisk indbetaling”.
Ved ”Automatisk indbetaling” sker der automatisk en indbetaling på medlemskontoen med det valgte beløb, når kortets saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra Kundens betalingskort som oplyst ved tilmeldingen til
”Automatisk indbetaling”. Ved tilmelding til servicen accepterer Kunden, at Skalbjerg Boldklub er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på Kundens betalingskort.
Efter hver enkelt betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, Kunden har angivet under login medlemsfunktionerne.
Kunden kan til enhver tid framelde sig ”Automatisk indbetaling” igen under login medlemsfunktionerne. Framelding af ”Automatisk indbetaling” kan ikke betragtes som opsigelse af kontobetaling aftalen, og kontobetaling aftalen skal derfor altid opsiges særskilt og i henhold til reglerne anført under afsnittet ”Gyldighedsperiode”.

AFBUD TIL TILMELDT AKTIVITET OG FORTRYDELSESRET
Kunden kan indtil 4 timer forud for starttidspunktet for en tilmeldt aktivitet foretage afmelding på hjemmesiden www.skalbjerg-bk.dk eller på terminalerne opstillet i foreningens lokaler. Sker afmelding rettidigt krediteres Kundens konto det betalte beløb for aktiviteten. Foretages afmelding ikke rettidigt betales den fulde købspris uanset Kunden ikke deltager i den tilmeldte aktivitet. En tilmeldt og betalt aktivitet kan ikke overdrages til andet foreningsmedlem.

SIKKERHED
Kunden accepterer med disse brugsvilkår, at det udleverede medlemskort og udstedte brugernavn og adgangskode er strengt personlig, og ikke må oplyses eller videregives til andre.
Oplyses eller videregives brugernavn eller adgangskode mv. til andre, kan der ske et misbrug af tjenesten, og Kunden er selv ansvarlig herfor i overensstemmelse med reglerne anført under afsnittet ”Hæftelse og ansvar”.
Brugerens videregivelse af oplysninger i strid med denne bestemmelse berettiger Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter til at suspendere yderligere brug af medlemskontoen samt ekskludere Kunden af foreningen.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Skalbjerg Boldklub har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne udbyde kontobetaling ordningen. Skalbjerg Boldklub indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige herfor og de oplysninger, som Kunden i øvrigt oplyser.
De personoplysninger der behandles, er navn adresse og e-mail adresse.
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller betalingskort numre. Hvor Kunden har tilmeldt sig ”Automatisk indbetaling” opbevares betalingskort oplysningerne i det anvendte betalingsmodul, som er godkendt af NETS, og oplysningerne er ikke tilgængelige for Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter.
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
Kunden har ret til indsigt i registrerede personoplysninger i henhold til persondatalovens bestemmelser, ligesom Kunden kan fremsætte indsigelse mod videre behandling.

GYLDIGHEDSPERIODE
Kontobetaling aftalen er gældende, indtil de opsiges af Skalbjerg Boldklub eller kunden.
Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af aftalen, kan af Kunden foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til foreningen. Kontaktoplysninger findes nederst i vilkårene.
Skalbjerg Boldklub kan opsige aftalen ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder via e-mail til den af Kunden senest oplyste e-mail adresse under medlemslogin.
Indbetalte beløb på medlemskontoen kan forbruges indtil udløb af aftalen, hvorefter eventuelt restbeløb udbetales til Kunden i henhold til bestemmelserne under punktet ”Tilbagebetaling”.
Opsigelse af kontobetaling aftalen berører ikke Kundens medlemskab af foreningen i øvrigt, og dette medlemsskab skal opsiges særskilt.

TILBAGEBETALING
Kunden kan til enhver tid inden udløb af Aftalen og i op til 1 år efter udløb af Aftalen vælge at få et retsbeløb indestående på medlemskontoen udbetalt/returneret. Restværdien udbetales altid til den pålydende værdi og gebyrfrit.
For returnering af ubrugte beløb skal Kunden enten anmode herom under login medlemsfunktionerne eller fremsende skriftlig anmodning, evt. via e-mail, med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

BELØBSGRÆNSER
Der kan maksimalt være indestående på medlemskontoen på kr. 1.500.
For at kunne gennemføre køb og tilmelde sig til en aktivitet, skal indeståendet på medlemskontoen som minimum udgøre et beløb, der dækker prisen på den pågældende aktivitet.

HÆFTELSE OG ANSVAR
Skalbjerg Boldklub hæfter som udgangspunkt overfor Kunden for tab, som følge af andres uberettigede anvendelse på medlemskontoen. Dog hæfter Kunden selv med op til kr. 1.100,00 for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af midlerne på medlemskontoen, hvis den uberettigede brug er sket med anvendelse af den personlige adgangskode. Kunden hæfter dog med op til kr. 8.000,00 hvis Skalbjerg Boldklub godtgør, at den uberettigede brug er sket med anvendelse af adgangskoden og (1) Kunden har undladt at underrette Skalbjerg Boldklub snarest muligt efter at have fået kendskab til, at adgangskoden er kommet til den uberettigedes kendskab, eller (2) kunden har overgivet adgangskoden til tredjemand, der har foretaget den uberettigede anvendelse uden at forholdet er omfattet af afsnittet nedenfor eller (3) Kunden i øvrigt ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.
Kunden hæfter dog i alle tilfælde og uden beløbsbegrænsning i tilfælde hvor Kunden har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at (1) træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte den personlige adgangskode mod at komme i tredjemands varetægt, (2) anvendt adgangskode i strid med disse vilkår eller (3) undlader at underrette Skalbjerg Boldklub snarest muligt efter Kunden bliver opmærksom på tab, uberettiget tilegnelse eller anden uberettiget brug af midlerne på medlemskontoen. Kunden hæfter også uden beløbsbegrænsning i tilfælde hvor Skalbjerg Boldklub godtgør, at Kunden har oplyst adgangskoden til den, der har foretaget den uberettigede brug, og det er sket under omstændigheder, hvor kunden indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

OPLYSNINGER OM UDBYDEREN AF KONTOBETALING ORDNINGEN
Skalbjerg Boldklub er den juridiske udbyder af kontobetaling ordningen. 

Privatlivspolitik

Skalbjerg Boldklubs dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne for-mål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Skalbjerg Boldklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behand-les i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperso: Bjarne Stenhøj Hansen
Adresse: Smedestræde 4, Skalbjerg - 5492 Vissenbjerg
CVR-nr: 30412990 - Tlf.: +45 29451444 - E-mail: info@skalbjerg-bk.dk
Website: www.skalbjerg-bk.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger
  Almindelige personoplysninger:
  - Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
 • Oplysninger om ledere og trænere
  Almindelige personoplysninger:
  - Kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  - Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
  - Fotos til hjemmesiden
  Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  - CPR-nummer
  - Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest
 • Her indsamler vi oplysninger fra
  Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
  - Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
  - Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

Privatlivspolitik

Skalbjerg Boldklub

Adresse

Skolevej 4, Skalbjerg
5492 Vissenbjerg

info@skalbjerg-bk.dk
CVR. 3041 2990