Vedtægter for Skalbjerg Boldklub

Vedtægter først vedtaget på generalforsamlingen den 29. november 2001.
Senest justeret på ekstraordinær generalforsamling 1. oktober 2015.

 • § 1. Navn:
  Klubbens navn er Skalbjerg Boldklub.
  Klubbens hjemsted er Assens Kommune
 • § 2. Formål 
  Klubbens formål er at samle egnens beboere for at dyrke idræt under kammeratlige forhold.
 • § 3. Medlemmer
  Som aktivt medlem kan optages enhver, der ønsker at repræsentere klubben ved kampe, stævner eller opvisninger. Som passivt medlem kan optages interesserede, der ønsker at støtte SB's arbejde.
 • § 4. Bestyrelsen + udvalg
  Bestyrelsen består af 6 personer, som konstituerer sig med formand, kasserer og udvalgsformænd. Hvert år er 3 personer på valg. Disse valg er gældende i 2 år.
  Endvidere vælges 1 bestyrelsessuppleant samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Herefter vælges yderligere medlemmer til hvert udvalg efter behov.
  Klubben tegnes af den samlede bestyrelse men kan meddele prokura.
 • § 4.A Særlige forhold for Fitness
  Fitnessafdelingens medlemmer vælger fitnessudvalgets 3-5 medlemmer for 2 år ad gangen.
  Fitnessudvalget har det økonomiske ansvar for fitnessafdelingen.
  Overskud og/eller underskud genereret i Skalbjerg Fitness forbliver i den afdeling, og kan ikke overføres til resten af foreningen. I regnskabets status udarbejdes særskilt balanceopgørelse for fitness.
  Baggrund for særlige forhold for Fitness: Foreningsfitness har stillet krav om dette ifm. långivning til indkøb af fitnessudstyr.
 • § 5. Bestyrelsesmedlems fratrædelse
  Fratræder et medlem af bestyrelsen, indtræder som nyt medlem suppleanten - i tilfælde af manglende suppleant kan et udvalgsmedlem indtræde i bestyrelsen efter bestyrelsens skøn.
 • § 6. Indkaldelse til bestyrelsesmøde
  Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden med mindst 4 dages varsel og afholdes så ofte, som denne finder det nødvendigt. Dog skal der afholdes mindst et møde i kvartalet.
 • § 7. Valgret
  Kun medlemmer over 15 år har stemmeret.
  Valgbar til bestyrelsen er passive/aktive medlemmer over 18 år.
 • § 8. Beslutningsdygtig
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed har formandens stemme den afgørende myndighed.
 • § 9. Kontingent
  Udvalgene fastsætter kontingentsatserne, som til enhver tid kan korrigeres af bestyrelsen. Satserne indarbejdes i det samlede budget. Mere end 1 måneds restance eller usømmelig adfærd kan medføre udelukkelse af foreningen.
 • § 10. 
  Betalt medlemsbidrag kan ej tilbagebetales.
 • § 11.
  Ind- og udmeldelse må ske ved henvendelse til udvalgsformanden.
 • § 12. Generalforsamling
  Afholdes årligt inden udgangen af marts måned.
  Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med 14 dages varsel, ved annoncering på hjemmeside og ved opslag.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før.
 • Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:
  1. Valg af dirigent og referent. 
  2. Beretning fra bestyrelsen og udvalg.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af budget for kommende sæson til orientering.
  6. Valg
  7. Eventuelt
  8. Valg til fitnessudvalget (kun fitnessmedlemmer kan stemme)
 • § 13.
  Generalforsamlingen afgør ved simpel stemmemajoritet de forslag, der i overensstemmelse med dagsordenen bliver forelagt. For at et forslag til ændring af love kan blive vedtaget, skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.
 • § 14.
  Alle valg foregår ved skriftlig afstemning, hvis én stemmeberettiget deltager i generalforsamlingen stiller krav herom.
 • § 15.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom.
 • § 16.
  For at foreningen kan opløses, skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen være herfor.
 • § 17.
  Opstår der strid om en lovparagrafs fortolkning eller andre tvivlsspørgsmål, afgør bestyrelsen sagen.
 • § 18.
  Klubbens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december Første regnskabsperiode løber fra den 1/10-2001 til den 31/12-2002.
  Klubbens kasserer fører regnskabet forsvarligt.
  En gang om året gennemgår revisorerne regnskabet.
 • § 19.
  Revisorerne skal gennemgå og kritisere regnskabet, som af kassereren skal afleveres til revisorerne senest 2 uger før generalforsamlingen, og senest 1 uge efter modtagelsen skal disse levere det tilbage til kassereren, hvor det ligger til gennemsyn for interesserede.
 • § 20. Ophævelse
  I tilfælde af Skalbjerg Boldklubs ophævelse, hvilket skal godkendes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med almindeligt stemmeflertal, tilfalder evt. midler idrætslige formål i lokalsamfundet ud fra bestyrelsens beslutning.

Skalbjerg Boldklub

Adresse

Skolevej 4, Skalbjerg
5492 Vissenbjerg

info@skalbjerg-bk.dk
CVR. 3041 2990