Skalbjerg Boldklub

VelkommenBadmintonFitnessFodboldGymnastikMiniraceSpinningOm klubbenKontaktKalender
 

MedlemskabIndmeldelse og betaling af kontingent | Holdtræning | Vilkår og retningslinier | Vejledninger | Kontakt

BLIV MEDLEM I DAG

BETAL FITNESS

BETAL KONTINGENT

BETAL FODBOLD

BOOK DIN TRÆNING

Find SB på Facebook

Skalbjerg Boldklub
 
fritid og fællesskab
midt i Danmark ▫
▫ tæt på motorvej ▫
▫ få meter til natur ▫
▫ vandre-/cykelture ▫
læs mere her

 

Vedtægter i Skalbjerg Boldklub  
§ 1. Navn:

Klubbens navn er Skalbjerg Boldklub.
Klubbens
hjemsted er Assens Kommune

§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle egnens beboere for at dyrke idræt under kammeratlige forhold.

§ 3. Medlemmer

Som aktivt medlem kan optages enhver, der ønsker at repræsentere klubben ved kampe, stævner eller opvisninger. Som passivt medlem kan optages interesserede, der ønsker at støtte SB's arbejde.

§ 4. Bestyrelsen + udvalg

Bestyrelsen består af 6 personer, som konstituerer sig med formand, kasserer og udvalgsformænd. Hvert år er 3 personer valg. Disse valg er gældende i 2 år.
Endvidere
vælges 1 bestyrelsessuppleant samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Herefter vælges yderligere medlemmer til hvert udvalg efter behov.
Klubben
tegnes af den samlede bestyrelse men kan meddele prokura.

§ 4.A Særlige forhold for Fitness

Fitnessafdelingens medlemmer vælger fitnessudvalgets 3-5 medlemmer for 2 år ad gangen.
Fitnessudvalget har det økonomiske ansvar for fitnessafdelingen.
Overskud og/eller underskud genereret i Skalbjerg Fitness forbliver i den afdeling, og kan ikke overføres til resten af foreningen. I regnskabets status udarbejdes særskilt balanceopgørelse for fitness.

Baggrund for særlige forhold for Fitness: Foreningsfitness har stillet krav om dette ifm. långivning til indkøb af fitnessudstyr.

§ 5. Bestyrelsesmedlems fratrædelse

Fratræder et medlem af bestyrelsen, indtræder som nyt medlem suppleanten - i tilfælde af manglende suppleant kan et udvalgsmedlem indtræde i bestyrelsen efter bestyrelsens skøn.

§ 6. Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden med mindst 4 dages varsel og afholdes ofte, som denne finder det nødvendigt. Dog skal der afholdes mindst et møde i kvartalet.

§ 7. Valgret

Kun medlemmer over 15 år har stemmeret.
Valgbar
til bestyrelsen er passive/aktive medlemmer over 18 år.

§ 8. Beslutningsdygtig

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed har formandens stemme den afgørende myndighed.

§ 9. Kontingent

Udvalgene fastsætter kontingentsatserne, som til enhver tid kan korrigeres af bestyrelsen. Satserne indarbejdes i det samlede budget. Mere end 1 måneds restance eller usømmelig adfærd kan medføre udelukkelse af foreningen.

§ 10. 

Betalt medlemsbidrag kan ej tilbagebetales.

§ 11.

Ind- og udmeldelse ske ved henvendelse til udvalgsformanden.

§ 12. Generalforsamling:

Afholdes årligt inden udgangen af marts måned.
Bestyrelsen
indkalder til ordinær generalforsamling med 14 dages varsel, ved annoncering på hjemmeside og ved opslag.

Forslag, der ønskes behandlet generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra bestyrelsen og udvalg.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af budget for kommende sæson til orientering.
  6. Valg
  7. Eventuelt
  8. Valg til fitnessudvalget (kun fitnessmedlemmer kan stemme)

§ 13.

Generalforsamlingen afgør ved simpel stemmemajoritet de forslag, der i overensstemmelse med dagsordenen bliver forelagt. For at et forslag til ændring af love kan blive vedtaget, skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.

§ 14. 

Alle valg foregår ved skriftlig afstemning, hvis én stemmeberettiget deltager i generalforsamlingen stiller krav herom.

§ 15. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom.

§ 16. 

For at foreningen kan opløses, skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer generalforsamlingen være herfor.

§ 17. 

Opstår der strid om en lovparagrafs fortolkning eller andre tvivlsspørgsmål, afgør bestyrelsen sagen.

§ 18. Regnskab

Klubbens regnskabsår er fra den 1. januar  til den 31. december Første regnskabsperiode løber fra den 1/10-2001 til den 31/12-2002.
Klubbens
kasserer fører regnskabet forsvarligt.
En
gang om året gennemgår revisorerne regnskabet.

§ 19. 

Revisorerne skal gennemgå og kritisere regnskabet, som af kassereren skal afleveres til revisorerne senest 2 uger før generalforsamlingen, og senest 1 uge efter modtagelsen skal disse levere det tilbage til kassereren, hvor det ligger til gennemsyn for interesserede.

§ 20. Ophævelse

I tilfælde af Skalbjerg Boldklubs ophævelse, hvilket skal godkendes to hinanden følgende generalforsamlinger med almindeligt stemmeflertal, tilfalder evt. midler idrætslige formål i lokalsamfundet ud fra bestyrelsens beslutning.

Bjarne Stenhøj Hansen, Charlotte Christiansen, Ann Baunbæk Hansen, Henrik Jakobsen, Hanne Jeppesen, Mette Winther Jensen

Vedtægter først vedtaget generalforsamlingen den 29. november 2001. Senest justeret på ekstraordinær generalforsamling 1. oktober 2015.

◊ Skalbjerg Boldklub - Havelundvej 2 - 5492 Vissenbjerg ◊ info@skalbjerg-bk.dk ◊ CVR.: 30 41 29 90 ◊